دانلود آهنگ دل و جانم به تو مشغول محمدرضا شجریان

آهنگ دل و جانم به تو مشغول نظر در چپ و راست محمدرضا شجریان

متن آهنگ دل و جانم به تو مشغول نظر در چپ و راست محمدرضا شجریان

من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی

من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی

یا چه کـردم که نگه باز به من می نکنـی

یا چه کردم! که نگه باز به من می نکنی

دل و جانم به تو مشغول نظر در چپ و راست

تا نگویند رقیبان تا نگویند رقیبان

که تو منظور منی

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی