آهنگ نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل همایون شجریان

آهنگ نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل همایون شجریان

متن آهنگ هوای گریه همایون شجریان

نه بسته ام به کس دل

نه بسته کس به من دل

چو تخته پاره بر موج

رها رها رها من

ز من هر آن که او دور

چو دل به سينه نزديک

به من هر آنکه نزديک

از او جدا جدا من

نه چشم دل به سويي

نه باده در سبويي

که تر کنم گلويي

به ياد آشنا من

نه چشم دل به سويي

نه باده در سبويي

که تر کنم گلويي

به ياد آشنا من

به یاد آشنا من

ستاره ها نهفته

در آسمان ابري

دلم گرفته ای دوست

هواي گريه با من

هواي گريه با من

ستاره ها نهفته

در آسمان ابري

دلم گرفته اي دوست

هواي گريه با من

هواي گريه با من

دلم گرفته ای دوست

هوای گریه با من

نه بسته ام به کس دل

نه بسته کس به من دل

چو تخته پاره بر موج

رها رها رها من

ز من هر آن که او دور

چو دل به سينه نزديک

به من هر آنکه نزديک

از او جدا جدا من

دانلود آهنگ هوای گریه همایون شجریان