آهنگ ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست محمدرضا شجریان

آهنگ ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست محمدرضا شجریان

متن آهنگ محمدرضا شجریان ادامه آواز خلوت گزیده

ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست

در حضرت کریم تمنا چه حاجت است

محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست

محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست

چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است

جام جهان نما است ضمیر منیر دوست

اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است

دانلود آهنگ ادامه آواز خلوت گزیده از محمدرضا شجریان

ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست

احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

آن شد که بار منت ملاح بردمی

گوهر چو دست داد

گوهر چو دست داد، به دریا چه حاجت است