دانلود آهنگ فریادم تو سکوتمه این صدا غمه علی زندوکیلی

آهنگ فریادم تو سکوتمه این صدا غمه علی زندوکیلی

متن آهنگ فریادم تو سکوتمه این صدا غمه علی زندوکیلی

فریادم تو سُکوتمه این صِدا غمه

پُشت پرده هاست …

فریادم درد عالمه ، حال مبهمه

بُغض کرده هاست …

فریادم ترس مُردنه ، زخم خوردنه

آخرین صِداست …

فریادم بغض رفتنه ، گریه کردنه

پُشت خنده هاست …