آهنگ صدبار گفتمت همچین نکن عرفان طهماسبی

 آهنگ صدبار گفتمت همچین نکن عرفان طهماسبی

متن آهنگ صدبار گفتمت هم چین نکن عرفان

صد بار گفتمت همچین نکن

زلفای بورت چین چین نکن

گلم گلم گل بی خارم

ز دوریت زار و بیمارم

گوش نکردی حرف دلداره دل زارم غمگین نکن

شوم شوه روزم شوه

همه لا شم سی گل توه

شوا که مو رم سراغ گل

ز بخت بدم گلم خوه