دانلود آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی

آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی

متن آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی

ﺻﻮرت ﻋﻜﺲ ﺗﻮ آﻟﺒﻮم ﺧﻴﺴﻪ

 دوﺑـﺎره ﺧـﺎﻃﺮه ﺗـﻮ ﺑـﻮﺳﻴﺪم

 اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﻲ ﺟﻮاﺑﻮ از ﺧﻮدم

 ﺗـﺎ ﺣـﺎﻻ ﻫﺰار دﻓﻌﻪ ﭘـﺮﺳﻴﺪم

 ﺑﺎ ﻛﺪوم ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎز ﺟﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه

 ﻧـﺒﺾ اون ﺣـﻨﺠﺮهی ﻓﻴﺮوزه

 ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻓﺮدای ﻣﻦ

 رﻧـﮓ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮی دﻳـﺮوزه

 ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

 بی ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد

 ﻛﻮﻟﻲ ﺗـﺮ از ﺗـﺮاﻧﻪ

 ﺑﻲ ﭘﺮده ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻳﺎد

 ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ از ﺳﻜﻮﺗﻢ

 روﺷﻨﺘﺮ از ﺳﺘﺎره

 ﻋﺎﺷﻘـﺘﺮ از ﻫﻤﻴـﺸﻪ

 ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮن دوﺑﺎره

 ﭘﻠﻜﺎی ﭘﻨﺠﺮه رو وا ﻣﻴﻜﻨﻢ

 ﺗـﻮ ﻛـﻮﭼﻪ زﻣﺰﻣﻪی ﻣﻬﺘﺎﺑﻪ

 ﻫـﻤـﻪی ﭘـﻨـﺠﺮهﻫﺎ ﺧـﺎﻣـﻮﺷـﻦ

 اﻧﮕﺎر اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪی ﺧﻠﻮت ﺧﻮاﺑﻪ

 ﺑﻲ ﺻﺪا اﺳﻤﺘﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﺰﻧﻢ

 ﻫـﻖ ﻫـﻘﻢ ﭘﻨﺠﺮه رو ﻣﻴﺒﻨﺪه

 دوﺑﺎره دﺳﺘﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﺷﺐ

 ﭘـﻠـﻜﺎی ﭘـﻨـﺠﺮﻣﻮ ﻣﻴـﺒﻨﺪه

 ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

 ﺑـﻲ ﺳﺮزﻣﻴـﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد …

 ﺑـﻲ ﭘـﺮده ﻣـﺜﻞ ﻓـﺮﻳﺎد …

 ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

 ﺑـﻲ ﺳﺮزﻣﻴـﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد

 ﻛﻮﻟﻲ ﺗـﺮ از ﺗـﺮاﻧﻪ

 ﺑﻲ ﭘﺮده ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻳﺎد

 ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ از ﺳﻜﻮﺗﻢ

 روﺷﻨﺘﺮ از ﺳﺘﺎره

 ﻋﺎﺷﻘـﺘﺮ از ﻫﻤﻴـﺸﻪ

 ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮن دوﺑﺎره

دانلود آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی با لینک مستقیم