دانلود آهنگ ابر می بارد و من میشوم از یار جدا همایون شجریان

آهنگ ابر می بارد و من میشوم از یار جدا همایون شجریان

متن آهنگ ابر می بارد و من میشوم از یار جدا همایون شجریان

ابر می بارد و من میشوم از یار جدا

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع

من جدا گریه کنان ، ابر جدا ، یار جدا ای

مرا در سر هر موی به زلفت بندی

مرا در سر هر موی به زلفت بندی

چه کنی بند ز بندم همه یکبار جدا

همه یکبار جدا

دیده از بهر تو خونبار شد ، ای مَردمِ چشم

دیده از بهر تو خونبار شد ، ای مَردمِ چشم

مردمی کن ، مشو از

مردمی کن ، مشو از دیده ی خونبار جدا

ابر می بارد و من میشوم از یار جدا

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع

من جدا گریه کنان ، ابر جدا ، یار جدا