دانلود آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی

آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی

متن آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی

ﺻﻮرت ﻋﻜﺲ ﺗﻮ آﻟﺒﻮم ﺧﻴﺴﻪ

 دوﺑـﺎره ﺧـﺎﻃﺮه ﺗـﻮ ﺑـﻮﺳﻴﺪم

 اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﻲ ﺟﻮاﺑﻮ از ﺧﻮدم

 ﺗـﺎ ﺣـﺎﻻ ﻫﺰار دﻓﻌﻪ ﭘـﺮﺳﻴﺪم

 ﺑﺎ ﻛﺪوم ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎز ﺟﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه

 ﻧـﺒﺾ اون ﺣـﻨﺠﺮهی ﻓﻴﺮوزه

 ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻓﺮدای ﻣﻦ

 رﻧـﮓ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮی دﻳـﺮوزه

 ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

 بی ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد

 ﻛﻮﻟﻲ ﺗـﺮ از ﺗـﺮاﻧﻪ

 ﺑﻲ ﭘﺮده ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻳﺎد

 ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ از ﺳﻜﻮﺗﻢ

 روﺷﻨﺘﺮ از ﺳﺘﺎره

 ﻋﺎﺷﻘـﺘﺮ از ﻫﻤﻴـﺸﻪ

 ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮن دوﺑﺎره

 ﭘﻠﻜﺎی ﭘﻨﺠﺮه رو وا ﻣﻴﻜﻨﻢ

 ﺗـﻮ ﻛـﻮﭼﻪ زﻣﺰﻣﻪی ﻣﻬﺘﺎﺑﻪ

 ﻫـﻤـﻪی ﭘـﻨـﺠﺮهﻫﺎ ﺧـﺎﻣـﻮﺷـﻦ

 اﻧﮕﺎر اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪی ﺧﻠﻮت ﺧﻮاﺑﻪ

 ﺑﻲ ﺻﺪا اﺳﻤﺘﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﺰﻧﻢ

 ﻫـﻖ ﻫـﻘﻢ ﭘﻨﺠﺮه رو ﻣﻴﺒﻨﺪه

 دوﺑﺎره دﺳﺘﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﺷﺐ

 ﭘـﻠـﻜﺎی ﭘـﻨـﺠﺮﻣﻮ ﻣﻴـﺒﻨﺪه

 ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

 ﺑـﻲ ﺳﺮزﻣﻴـﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد …

 ﺑـﻲ ﭘـﺮده ﻣـﺜﻞ ﻓـﺮﻳﺎد …

 ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

 ﺑـﻲ ﺳﺮزﻣﻴـﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد

 ﻛﻮﻟﻲ ﺗـﺮ از ﺗـﺮاﻧﻪ

 ﺑﻲ ﭘﺮده ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻳﺎد

 ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ از ﺳﻜﻮﺗﻢ

 روﺷﻨﺘﺮ از ﺳﺘﺎره

 ﻋﺎﺷﻘـﺘﺮ از ﻫﻤﻴـﺸﻪ

 ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮن دوﺑﺎره

دانلود آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی با لینک مستقیم

دانلود آهنگ بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون بابک جهانبخش و رضا صادقی

آهنگ بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون بابک جهانبخش و رضا صادقی

متن آهنگ بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون بابک جهانبخش و رضا صادقی

سراغی از ما نگیری نپرسی که چه حالیم عیبی نداره میدونم باعث این جداییم

رفتم شاید که رفتنم فکرتو کمتر بکنه نبودنم کنار تو حالتو بهتر بکنه

لج کردم با خودم آخه حست به من عالی نبود

احساس من فرق داشت باتو دوست داشتن خالی نبود

بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون چشام خیره به نور چراغ تو خیابون

خاطرات گذشته منو میکشه آروم چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون

بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون چشام خیره به نور چراغ تو خیابون

خاطرات گذشته منو میکشه آسون چه حالی داریم امشب به یاد تو من و بارون

باختن تو این بازی واسم از قبل مسلم شده بود سخت شده بود تحملش عشقت به من کم شده بود

رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شب و روز من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز

رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شب و روز من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز

بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون چشام خیره به نور چراغ تو خیابون

خاطرات گذشته منو میکشه آروم چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون

بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون چشام خیره به نور چراغ تو خیابون

خاطرات گذشته منو میکشه آسون چه حالی داریم امشب به یاد تو من و بارون