دانلود آهنگ با من صنما همایون شجریان

آهنگ با من صنما دل یک دله کن گر سر ننهم وانگه گله کن همایون شجریان

متن آهنگ با من صنما همایون شجریان

با من صنما دل دل دل دل و دل و دل دل یک دل دل یک دله کن

با من صنما دل دل دل دل و دل و دل دل یک دل دل یک دله کن

گر سر ننهم گر سر ننهم وانگه گله کن

با من صنما دل دل دل دل و دل و دل دل یک دل دل یک دله کن

ای مطرب دل زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله کن

ای مطرب دل زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله کن

سی پاره به کف در چله شدی سی پاره به کف در چله شدی

سی پاره منم ترک چله کن سی پاره منم ترک چله کن

با من صنما دل یک دله کن گر سر ننهم وانگه گله کن

با من صنما دل یک دله کن گر سر ننهم وانگه گله کن

با من صنما دل دل دل دل و دل و دل دل یک دل دل یک دله کن

گر سر ننهم گر سر ننهم وانگه گله کن

با من صنما دل دل دل دل و دل و دل دل یک دل دل یک دله کن