دانلود اهنگ قدیمی کوردی مسی شراو ها له سرم حمید حمیدی

اهنگ قدیمی کوردی مسی شراو ها داسه له سرم حمید حمیدی

ایمشو و کوری چاو فلک

قرص و قمر میهمانمه!

مردم حسودی کم بکین

شو دا سحر میهمانمه…

مستی شراو داسه سرم

وی لاوه لاوه دی کَرم!

تا مس نکم ویره نیه چم

ای فیلمه لاوه ارمنی…

زانی و کوره هاتمه؟

و سر تپه و سه ی فاطمه!

متن اهنگ حمید حمیدی ایمشو و کوری چاو فلک

تازه اویشی چشتی نیه! اوضا خراوه ارمنی!

حساو کتاو گردم نکه

حالم خراوه دنگ نکه…

تو را وه گیس دالگد

جمکه ای کتاوه ارمنی

ایمشو و جور شراوگد

مستد بکم جور چاوگد…

دس خه ی ارای ای کوشگد

بویشی کواوه ارمنی!

زانی و کوره هاتمه

و سر تپه و سه ی فاطمه!
تازه اویشی چشتی نیه!

اوضا خراوه ارمنی! حالم خراوه ارمنی…