دانلود نوحه و مداحی ساقی ساقی ای ساقی جواد مقدم

مداحی ساقی ساقی ای ساقی جواد مقدم

نوحه جواد مقدم ساقی ساقی ای ساقی

ساقی ساقی ای ساقی ، جام باده ی باقی

هِی بریز و مستم کن از شراب مشتاقی

از شراب از شراب از شراب مشتاقی

باده ی پیاپی ریز ، جامه باده کن لبریز

ساقیا نشاط آور مطربا طرب انگیز

مطربا مطربا مطربا طرب انگیز

مستم از سبوی تو ، دل در آرزوی تو

کِی شود که بنشینم دمی روبروی تو

روبرو روبرو دمی روبروی تو

یک نظر نگاهم کن ، بیخود و تباهم کن

ساقیا خمارم من مست و روبراهم کن

روبراه روبراه مست و روبراهم کن

ای که معدن نازی ، ای که مست و طنازی

بیش از این عزیز من با دلم نکن بازی

با دلم با دلم با دلم نکن بازی

بگشا در میخانه ای حضرت جانانه

دیوانه و مستم کن مستم کن و دیوانه

چشم ما و روی تو دست ما به سوی تو

مست و بیخود افتادم دلبرا به کوی تو

دلبرا دلبرا دلبرا به کوی تو

ساقیا بده جامی ، زان شراب روحانی

تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی

زین حجاب زین حجاب زین حجاب جسمانی