دانلود و متن آهنگ من نازانم بو کی بگریم آیت احمد نژاد

آهنگ من نازانم بو کی بگریم آیت احمد نژاد

متن آهنگ من نازانم بو کی بگریم آیت احمد نژاد

متن آهنگ آیت احمد نژاد من نازانم بو کی بگریم

من نازانم بو که بگریم

بگریم بو تو یان بو خاکم

یان بو ئه وانه ی له ریگان وا له ری هاتو نه هاتن
من نازانم بو که بگریم

بگریم بو تو یان بو خاکم
یان بو ئه وانه ی له ریگان وا له ری هاتو نه هاتن